ve společnosti Web klikem s.r.o.

Na Svobodě 3179/66, Martinov, 723 00 Ostrava, identifikační číslo: 05593603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 68259

1. Úvod

Web klikem s.r.o. (dále jen „Společnost“), usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady stanoví základní principy, kterými Společnost zpracovává osobní údaje spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, a stanoví odpovědnost při zpracování osobních údajů.

Tyto zásady naplňují informační povinnosti Společnosti vůči subjektům údajů ve smyslu ust. článku 13 GDPR a jsou k dispozici na tomto odkaze

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

  1. Plnění smlouvy - pokud jste naším zákazníkem, potřebujeme uchovávat určité informace za účelem plnění smlouvy.
  2. Vlastní marketing -vlastní marketing znamená, že údaje jsou používány pro propagační aktivity Společnosti vůči stávajícím zákazníkům, při hledání potenciálních zákazníků a jiných cílových skupin.
  3. Plnění povinností dle právních předpisů - určitá data a dokumenty uchováváme, protože to po nás vyžadují zvláštní právní předpisy (daňové zákony, účetní zákony apod.).
  4. Ochrana oprávněných zájmů - některá data a dokumenty si také uchováváme pro případy potenciálních sporů, za účelem vlastní obrany a dokazování v těchto sporech či při uplatňování a vymáhání vlastních nároků.

Uvedené účely nás opravňují zpracovávat vaše osobní údaje po omezenou dobu bez vašeho souhlasu, pokud jste naším zákazníkem nebo obchodním partnerem.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu a nejste naším zákazníkem nebo obchodním partnerem, například pokud jste nám udělili souhlasili se zasíláním obchodních sdělení (newslettru), tak jsme na základě tohoto vašeho souhlasu oprávněni zasílat vám obchodní sdělení přímo na vaše kontaktní údaje (přímý marketing).

Prosíme vás proto o nastudování následujících zásad tak, abyste byli obeznámeni se způsobem zpracování vašich osobních údajů a s vašimi právy z tohoto zpracování vyplývajícími.

3. Obecné zásady zpracování osobních údajů

3.1. Zákonnost, korektnost a transparentnost

Osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracováváme zákonně, korektně a transparentně.

3.2. Omezení účelem

Osobní údaje shromažďujeme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

3.3. Minimalizace údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu přiměřeném, pouze ty relevantní a omezeně ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

3.4. Přesnost

Osobní údaje zpracováváme v rámci objektivních možností přesně a v případě potřeby je aktualizujeme.

Máme nastaveny interní procesy zajišťující, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly opraveny, případně vymazány.

3.5. Omezená doba uložení

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Tato doba musí zohledňovat možnost zajištění řešení závazků Společnosti z právních předpisů (např. povinná archivace), právních vztahů (např. záruční doba) a protiprávních stavů (např. náhrady škody), které mohou nastat ve vztahu k subjektům údajů a s těmito závazky souvisejících nároků.

Obecně zpracováváme osobní údaje po dobu 3 let od ukončení plnění smlouvy za účelem možnosti řešení případných nároků na náhradu škody a nároků z vadného plnění. Po tuto dobu rovněž můžeme osobní údaje využít k přímému marketingu.

3.6. Integrita a důvěrnost

Při zohlednění stavu techniky a dostupných bezpečnostních opatření, nákladů na realizaci a pravděpodobnosti a závažnosti rizik pro ochranu soukromí používáme vhodná technická a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Tato opatření zahrnují jak fyzické prostředky ochrany zpracovávaných osobních údajů, tak elektronické zabezpečení elektronicky zpracovávaných údajů.

3.7. Odpovědnost

Společnost, jako správce osobních údajů, je odpovědná a musí být schopna prokázat shodu s výše uvedenými zásadami.

3.8. Přístup založený na míře rizika

Čím větší je riziko, že daný druh zpracování prováděný Společností může zasahovat do zájmů či základních práv a svobod subjektu údajů, tím vyšší opatření vedoucí k transparentnosti a bezpečnosti daného zpracování je třeba přijmout.

4. Ochrana dat při zpracování

S cílem prokázat soulad s těmito Zásadami by měla Společnost implementovat ochranu osobních údajů do svých procesů a činností.

Společnost shromažďuje co nejmenší množství osobních údajů.

Společnost zachovává přesnost, integritu, důvěrnost a relevanci osobních údajů na základě účelu zpracování. Aby se zabránilo odcizení, zneužití nebo zneužívání osobních údajů a zabránění narušení osobních údajů, jsou použita přiměřená bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů.

Vždy, když Společnost používá třetí stranu, dodavatele nebo obchodního partnera, ke zpracování osobních údajů svým jménem, vždy zajistí, aby tento zpracovatel poskytl dostatečná bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů odpovídající souvisejícím rizikům. Pro tento účel může být použit dotazník o shodě zpracovatele s požadavky GDPR.

Společnost smluvně zaváže dodavatele nebo obchodního partnera, aby poskytl stejnou úroveň ochrany údajů, jako poskytuje sama Společnost. Dodavatel nebo obchodní partner musí zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění svých smluvních závazků vůči Společnosti nebo na základě pokynů Společnosti a nikoliv pro jiné účely. Pokud Společnost zpracovává osobní údaje společně s nezávislými třetími stranami, musí Společnost s tímto dodavatelem nebo obchodním partnerem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů či obdobnou smlouvu.

5. Vaše práva na vaše údaje

5.1. Právo na přístup

Společnost vám nabízí přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. To znamená, že nás můžete kontaktovat a my vás budeme informovat o tom, jaké osobní údaje jsme shromáždili a zpracovali a o účelech, pro které jsou takové údaje využívány.

5.2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby byly nesprávné, neúplné, neaktuální nebo nepotřebné osobní údaje, které o vás uchováváme, opraveny nebo doplněny poté, co nás kontaktujete. V některých případech, kdy používáme oficiální údaje, vás můžeme požádat, abyste se obrátili přímo na příslušný orgán s žádostí o opravu vašich údajů tak, aby se zajistilo provedení opravy řádným oficiálním způsobem, který je pro takové registry nezbytný.

5.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů a evidencí. Vyhovíme této žádosti, pokud nebudeme mít oprávněný důvod pro zachování těchto údajů.

5.4. Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti určitému použití vašich údajů, pokud byly takové údaje zpracovány pro jiné účely, než je nezbytné pro výkon našich služeb nebo pro dodržení zákonných povinností. Rovněž můžete vznést námitku proti jakémukoliv dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů i po předchozím souhlasu, resp. váš dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud vznesete námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, může to mít za následek zúžení možností využití našich služeb.

Máte právo nám zakázat používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování.

5.5. Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat o omezení zpracovávání určitých osobních údajů. Může to však vést k zúžení možností využití našich webových stránek a služeb.

5.6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu. Upozorňujeme, že se to týká pouze údajů, které jste nám osobně poskytli napřímo, a my je zpracováváme buďto se souhlasem nebo za účelem plnění smlouvy.

5.7. Jak užít tato práva

Tato práva mohou být uplatněna osobně v sídle společnosti, doporučeným dopisem nebo e-mailem na adresu info@klikem.cz

Máte právo požadovat kopii informací, které o vás máme. Pokud byste chtěli kopii některých nebo všech vašich osobních informací, zašlete nám e-mail nebo dopis na následující adresy:

E-mail: info@klikem.cz

Adresa: Web Klikem s.r.o.
Na Svobodě 3179/66
Martinov
723 00 Ostrava

5.8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým s vašimi údaji nakládáme.

6. Změny v našich informacích o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů podrobujeme pravidelnému přezkoumávání a jakékoli aktualizace zveřejňujeme na této webové stránce. Tato pravidla ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 25. 5. 2018.

Odběr novinek

V klikem můžete platit

Gopay logos