společnosti Web klikem s.r.o., IČ: 05593603
sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 68259
(dále jen „provozovatel“)

I.
Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel prohlašuje, že je společností platně založenou podle českého práva, má nikterak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem (tzv. právní osobnost), jakož i neomezenou způsobilost k právním jednáním. Provozovatel prohlašuje, že je odborně i technicky vybaven tak, aby byl schopen dostát svým závazkům, které mu z této smlouvy vyplývají.
 2. Provozovatel prohlašuje, že provozuje portál klikem přístupný na webových stránkách www.klikem.cz (dále jen „portál“), na němž si uživatelé (třetí osoby) mohou vytvářet své webové stránky, jakožto i zajistit místo na předmětném serveru (tzv. hosting), tedy čerpat služby nabízené provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že čerpat služby provozovatele může pouze skrze shora uvedený portál.
 3. Uživatel prohlašuje, že je osobou s právní osobností s plnou způsobilostí k právnímu jednání. Uživatel dále prohlašuje, že měl možnost se seznámit s portálem provozovaným provozovatelem, a že má zájem o služby provozovatelem nabízené. Uživatel výslovně bere na vědomí, že uživatel je omezen při své tvůrčí činností nabídkou portálu, jakožto i jeho šablon apod., se kterými však měl možnost se předem seznámit.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky provozovatele platí za nejpozději přijaté v okamžiku, kdy uživatel začne užívat placené služby provozovatele.

II.
Registrace

 1. Uživatel je povinen se před uzavřením smlouvy s provozovatelem registrovat. Uživatel po registraci získá přístup na portál, který je umožněn pouze osobě s registračním klíčem a heslem (dále jen „přihlašovací údaje“). Přihlašovací údaje si uživatel sám zvolí v rámci registrace.
 2. Po registraci je uživateli na jím označenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení registrace, kdy pro její úspěšné dokončení musí toto potvrzení registrace uživatel odsouhlasit, a to postupem v daném e-mailu uvedeným (proklinutím se na stránky provozovatele). Zasláním potvrzení registrace uživateli provozovatelem se považuje závazek provozovatele za splněný, když následně je zcela právem uživatele služby provozovatele čerpat nebo naopak nečerpat. Tímto však není dotčena povinnost provozovatele k zajištění funkčnosti tohoto portálu za podmínek stanovených touto smlouvou
 3. Uživatel výslovně bere na vědomí, že po odsouhlasení registrace uživatelem, dle předchozího bodu dochází ze strany provozovatele ke splnění jeho závazků, a tedy uživatel ztrácí právo od smlouvy odstoupit z titulu uzavření smlouvy distančním způsobem (viz. čl. VIII).
 4. Registrační klíč a heslo po potvrzení registrace zakládá licenci k vstupu na portál pouze vždy konkrétnímu uživateli. Uživatel není oprávněn své přihlašovací údaje poskytnout jakékoliv třetí osobě (dále jen „výlučnost přihlašovacích údajů“).
 5. Provozovatelem zaslané přihlašovací údaje jsou platné a slouží k přístupu na portál pouze po dobu platnosti účinnosti smlouvy.
 6. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli vznikla třetí osobou, která zneužila přihlašovací údaje uživatele.

III.
Uzavření smlouvy, plnění smlouvy, změna smlouvy

 1. K uzavření smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem dochází elektronicky, a to dálkovým přístupem. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy uživateli je doručeno potvrzení o provedení registrace. Toto potvrzení je uživateli doručeno e-mailem uvedeným v rámci registrace. Již tímto okamžikem je uzavřena smlouvy.
 2. Provozovatel dostojí všem závazkům ze smlouvy mu vyplývající, pokud zašle uživateli potvrzení registrace, a zajistí pro uživatele jím smluvně požadovaný prostor na serveru, když následně je reálná využitelnost služeb provozovatele závislá na vůli uživatele.
 3. V případě, že uživatel překročí jím objednané služby, tedy například překročí datový balíček, je na tuto skutečnost provozovatelem upozorněn (na jeho e-mail), a je uživateli poskytnuta lhůta k zjednání nápravy (tj. takové upravení čerpání služby, které bude odpovídat uživatelem objednané služby). Pokud k zjednání nápravy nedojde, poté automaticky dochází k změně smlouvy ve vztahu k uživatelem čerpané službě, a to na službu širší, v jejímž rámci uživatel služby aktuálně čerpá. Pokud uživatel zjedná nápravu až po lhůtě k tomu mu provozovatelem poskytnuté, poté již nedochází k opětovnému vrácení služby na úroveň původní, pokud se strany výslovně písemně ad hoc nedohodnou jinak.
 4. Provozovatel je povinen služby dle uzavřené smlouvy poskytovat uživateli v souladu s těmito podmínkami vždy v období, na které byla smlouva uzavřena, a na které byla zaplacena sjednaná cena. Tímto není dotčeno právo provozovatele na pozastavení plnění, k čemuž je dle těchto podmínek oprávněn.
 5. Provozovatel se zavazuje informovat uživatele o jeho prodlení, a k jeho odstranění se mu zavazuje poskytnout přiměřenou lhůtu (ne však delší než 14 dní). Tímto však není dotčeno právo provozovatele k pozastavení poskytování služeb.
 6. V případě automatického prodloužení smlouvy (viz. článek IX.) se provozovatel zavazuje vystavit uživateli fakturu tak, aby k její splatnosti došlo ještě před uplynutím původní doby trvání smluvních závazků.

IV.
Prohlášení uživatele, udělení souhlasů

 1. Uživatel uzavřením smlouvy dává podle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, souhlas provozovateli k uchovávání, shromaždování a zpracovávání osobních údajů a případně i citlivých osobních údajů uživatele, které uživatel provozovateli sdělí za účelem umožnění přístupu k serveru, jako i zařazení do databáze uživatelů. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může vzít zpět.
 2. Uživatel se zavazuje dodržovat všechna legislativní pravidla a omezení, která jsou toliko použitelná na tento smluvní vztah, jakožto i na existenci výstupů z uživatelem užívaných služeb provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že tento je zcela výlučně odpovědný za obsah svých webových stránek, které vytvořil a provozuje pod službami (v rámci portálu) provozovatele.
 3. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti portálu provozovatele, nebo součásti dodávané společně se stránkami provozovatele, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví provozovatele. Uživatel není oprávněn používat tento chráněný obsah nebo materiály, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Tento souhlas se vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v tomto souhlasu. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.
 4. Uživatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že nebude mít přístup ke zdrojovému kódu svých webových stránek, když tento zdrojový kód je zpracováván portálem provozovatele. Uživatel má toliko přístup, a tedy možnost úpravy, vložených obrázků, textů apod., které je oprávněn toliko z portálu vyjmout, okopírovat, apod.

V.
Další ujednání

 1. Provozovatel garantuje funkčnost portálu po celou dobu účinnosti této smlouvy, kromě pravidelných odstávek tohoto portálu za účelem úpravy hardwarového vybavení či softwarového vybavení nutného k provozování dotčeného serveru. O těchto odstávkách budou uživatelé portálu informování alespoň 3 dny dopředu. Provozovatel taktéž neodpovídá za odstávky portálu vzniknuvší v důsledku okolností vyšší moci, tak také v důsledku poruch portálu vlivem jednání třetích osob.
 2. Uživatel je povinen zdržet se používání takových mechanismů, softwaru nebo skript při užívání portálu, které by mohly narušit funkci dotčeného portálu. Uživatel nesmí zejména činit respektive požadovat provádění takových operací či činností, které nadměrně zatěžují infrastrukturu portálu, a které jsou způsobilé portál vyřadit z činnosti respektive podstatným způsobem jeho činnost omezit (dále jen „zákaz napadení portálu“).
 3. Uživatel nesmí přepisovat, modifikovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do obsahu portálu (dále jen „zákaz zásahu do portálu“). Obsah, který je uložen na portálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoliv kopírován, distribuován, ani jakýmkoliv jiným způsobem použit a množen (dále jen „zákaz pořizování kopií“).
 4. Uživatel není oprávněn jakékoliv své závazky či pohledávky z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele započíst, postoupit, zastavit či jakkoliv jinak zatížit či zcizit.
 5. Provozovatel má právo pozastavit přístup na svůj portál, jakožto i zablokovat užívání kapacity serveru, v případě, že uživatel neuhradil jakékoliv své splatné závazky vůči provozovateli, nebo porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy s provozovatelem uhrazenou. Takovéto pozastavení poskytování přístupu na portál není účastníky smlouvy považováno za porušení povinností provozovatele. V případě pozastavení poskytování služby z důvodu prodlení uživatele s placením není tímto dotčena povinnost uživatele platit cenu, po dobu tohoto odstavení přístupu.
 6. Provozovatel si je oprávněn účtovat poplatky za služby, které nejsou zahrnuty v ceně služeb uživatelem objednaných, a to zejména poplatky za vystavení nových přihlašovacích údajů, aj. služby, které jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že provozovatel je oprávněn vybírat pouze ty poplatky, které byly uvedeny v ceníku poplatků platném pro den, kdy měla být dotčená služba provozovatelem uživateli poskytnuta. Ceník v aktuálním znění je uživateli přístupný na dotčeném portále. Smluvní strany se dohodly na možnosti jednostranného zvýšení poplatků uvedených v ceníku ze strany provozovatele.
 7. V případě, že se provozovatel rozhodne nevyužít oprávnění mu z této smlouvy vyplývající (např. pozastavit své plnění v případě prodlení uživatele), pak se jedná o ad hoc opatření provozovatele, ke kterému tento není povinen přistupovat opakovaně. Jakékoliv odchýlení provozovatele od těchto podmínek ve prospěch uživatele je vždy toliko jednostranné, a na jeho opakování není právní nárok.

VI.
Platební podmínky

 1. Úhrada jakýchkoliv částek na základě této smlouvy se provádí bezhotovostním převodem do 10 dní od vystavení faktury, popřípadě přímo skrze platební bránu na portále. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu po vystavení faktury tuto zaslat uživateli, a to na elektronickou adresu uživatele uvedenou v registraci. Provozovatel fakturu zasílá v elektronické podobě. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.V případě, že je platba realizována skrze platební portál, poté vystaví provozovatel uživateli fakturu s tím, že předmětná částka již byla uhrazena.
 2. 2. Cena za poskytnutí přístupu k serveru se hradí čtvrtletně, půlročně popřípadě ročně, podle toho, jak si uživatel určil, a to vždy dopředu. Provozovatel je povinen umožnit přístup k portálu až v okamžiku, kdy bude ze strany uživatele uhrazena cena za umožnění přístupu. V případě prodlení uživatele s úhradou plateb mohou být ze strany provozovatele zablokovány přihlašovací údaje tak, aby byl znemožněn přístup k portálu, jakožto i blokaci serverového místa, a to až do doby zaplacení ceny (tzv. pozastavení poskytování služeb).
 3. Provozovatel je povinen vystavit fakturu tak, aby její splatnost předcházela poslednímu dni, ke kterému má uživatel zaplacenu službu provozovatele, a tedy mohlo dojít ke kontinuálnímu užívání služeb uživatelem.
 4. Uživatel bere na vědomí, že podmínky pro realizaci platební kartou se řídí zejména podmínkami vydavatele platební karty, a dále zejména podmínkami provozovatele bankovního účtu uživatele.
 5. V případě, že se uživatel ocitne v prodlení s úhradou finančních závazků vůči provozovateli, tak se smluvní strany dohodly na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.
Odpovědnost za škodu

 1. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody způsobené uživateli popřípadě třetí osobě, nebo škodě na hardwaru, nebo softwaru, ke které došlo v přímé či nepřímé nebo dokonce náhodné souvislosti s užitím služeb poskytovaným provozovatelem. Provozovatel taktéž neodpovídá za škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě vzniklé v důsledku nemožnosti užívat služby, produkty, portál provozovatele. Uživatel je výlučně odpovědný za škody, které mu případně vznikly užíváním služeb provozovatele, a to včetně případné ztráty dat užíváním služeb provozovatele, nebo stažením jakýchkoliv dat.
 2. Provozovatel dále není odpovědný za dostupnost nebo funkčnost služby, která není poskytována přímo provozovatelem, ale toliko třetí osobou.
 3. Provozovatel nepodporuje, a nenese jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran, byť vytvořené portálem provozovatele, popřípadě provozované na serveru provozovatele. Veškeré transakce mezi uživateli a třetí stranou dostupné skrze stránky vytvořené portálem provozovatele, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou samostatným vztahem mezi uživatelem a touto třetí osobou. Proto provozovatel v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.
 4. Provozovatel neposkytuje záruku, tedy nepřejímá odpovědnost, že:
  • služby, které užívá uživatel, mu budou vyhovovat a budou odpovídat jeho požadavkům;
  • užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
  • informace získané při používání služeb provozovatele a produktů budou přesné a spolehlivé;
  • závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.
  Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získá uživatel od provozovatele, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách. Provozovatel se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.
 5. Provozovatel dále neodpovídá za:
  • jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout přičiněním uživatele, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.
  • ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:
   • jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi uživatelem a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
   • jakýchkoli změn, které může provozovatel učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
   • smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci uživatelem užívaných služeb provozovatele;
   • neposkytnutí relevantních a přesných informací ze strany uživatele;
   • ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.
  • materiály napsané uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Provozovatel prohlašuje, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat jeho názory. Provozovatel si vyhrazuje právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah, avšak samotná skutečnost, že nedošlo k odstranění konkrétního příspěvku, neznačí souhlas provozovatele, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
  • přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách portálu, ani provozovatel není zodpovědný za oznámení, rady a/nebo názory publikované uživateli v rámci blogů a fóra;
 6. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli, nebo třetí osobě vznikne v důsledku situace, kdy provozovatel bude v souladu s rozhodnými právními předpisy nucen blokovat sdělení, stránky, či jiné výstupy uživatele.

VIII.
Smlouva uzavřená se spotřebitelem

 1. Toto ustanovení všeobecných obchodních podmínek se uplatní pro případ, že uživatelem je spotřebitel, tak jak je tento pojem vymezen občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.). Pro účely tohoto článku obchodních podmínek se tedy spotřebitel považuje za uživatele, když tyto pojmy jsou vzájemně ekvivalentní.
 2. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, a to písemným zasláním formuláře o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel však bere na vědomí, že s ohledem na ustanovení § 1837 písm. a) od smlouvy může odstoupit nejpozději do doby, než poprvé využije registrační údaje ke svému přihlášení na portál, čímž dochází ke splnění služby ze strany provozovatele.
 3. Spotřebitel vědom si omezení pro odstoupení od smlouvy prohlašuje, že se dostatečně před uzavřením smlouvy seznámil s veškerými smluvními podmínkami, jakožto i možnostmi, které mu jsou portálem nabízené.

IX.
Doba trvání, ukončení smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu určenou v objednávce uživatele. Provozovatel se zavazuje alespoň 14 dní před uplynutím doby trvání smlouvy na tuto skutečnost upozornit uživatele, a to s tím, že pokud uživatel alespoň 10 dní před uplynutím této lhůty nesdělí jinak, dojde automaticky k prosloužení smlouvy na stejné období, na jaké smlouva byla uzavřena. Spolu s tímto oznámením zašle uživateli i fakturu na uhrazení služby na další období, kdy uhrazení faktury má stejné účinky jako odsouhlasení prodloužení smlouvy. V případě, že žádná ze stran alespoň jeden měsíc před uplynutím doby trvání této smlouvy písemně neoznámí druhé smluvní straně, že trvá na ukončení smlouvy, pak se smlouva automaticky obnoví na stejnou dobu trvání smlouvy, jako byla doba původní. Pokud byla smlouva uzavřena na dobu delší než rok, pak se smlouva prodlouží právě o jeden rok (12 měsíců).
 2. Uživatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy přes uhrazení ceny za poskytnutí přístupu k portálu a za splnění dalších povinností vyplývajících z této smlouvy mu nebyl tento přístup k portálu umožněn a na tuto skutečnost provozovatele písemně upozornil, přičemž mu poskytl lhůtu alespoň v délce 10 dní k odstranění tohoto jeho porušení smlouvy.
 3. Provozovatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, kdy uživatel bude v prodlení s úhradou ceny za přístup k serveru po dobu delší než 14 dní, a toto prodlení neodstraní ani na základě výzvy provozovatele, nebo v případě porušení povinností výlučnosti přihlašovacích údajů, aktualizace registračních údajů, zákazu napadení portálu, zákazu do zásahu portálu, a to s účinností od okamžiku doručení tohoto odstoupení. Provozovatel je oprávněn taktéž odstoupit v případě opakovaných porušení povinností uživatelem, a to v případě, že provozovatel na tuto skutečnost uživatele upozorní (tj. na možnost odstoupení z důvodu opakovaného porušení povinností).
 4. Odstoupení od smlouvy se nikterak nedotýká povinnosti stran zaplatit smluvní pokutu, jako i dostát svým závazkům, které mají být z povahy věci plněny i po skončení této smlouvy.
 5. V případě prodlení uživatele s úhradou splatného závazku po dobu delší než 30 dní, pak uplynutím 30. dne dochází k ukončení této smlouvy.
 6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že ukončením této smlouvy vzniká právo provozovatele obsah předmětných sdělení, stránek apod. uživatele odstranit. Provozovatel však k takovémuto kroku není povinen přistoupit, a k odstranění obsahu tak může dojít kdykoliv po ukončení smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. Taktéž její zrušení je možno provést pouze písemnou formou.
 2. Smluvní strany prohlašují, že ohledně předmětu smlouvy považují za nerozhodné a tudíž bez právních účinků vše, co bylo sjednáno či zapsáno před podpisem této smlouvy a co není její výslovnou součástí.
 3. Účastnící této smlouvy si sjednávají, že veškeré své spory z této smlouvy, tak spory ohledně planosti této smlouvy budou řešeny českými soudy, a to soudem příslušným podle místa sídla provozovatele, je-li tato volba možná.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy se řídí českým právem. Právem podle předchozí věty se řídí rovněž veškeré další otázky s touto smlouvou související, zejména otázky následků porušení smlouvy, zajištění závazků, platnosti smlouvy, aj., pokud je takováto volba přípustná podle relevantního práva.
 5. Případná neplatnost některého z ustanovení uzavřené smlouvy popřípadě těchto obchodních podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pokud bude jakékoliv ujednání této smlouvy popřípadě těchto podmínek shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.
 6. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany druhé smluvní straně, je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla smluvní strany zapsaného k datu odeslání zásilky v obchodním rejstříku nebo uvedenou v této smlouvě nebo v písemném oznámení o změně sídla smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že e-mailovou komunikaci staví na roveň komunikaci prostřednictví klasické pošty.
 7. Smluvní strany se dohodly na možnosti jednostranné změny těchto všeobecných podmínek ze strany provozovatele. V takovémto případě je provozovatel povinen zaslat nové znění podmínek uživateli, a to alespoň deset dní před dnem jejich vstupu v účinnost, aby měl možnost uživatel se s nimi seznámit. Pokud do pěti dní od zaslání uživateli provozovatelem nové obchodní podmínky uživateli nesdělí, že s nimi nesouhlasí, a neuvede konkrétní výhrady k změněným ustanovením těchto podmínek, potom platí tyto změny za odsouhlasené.

Stáhnout ve formátu PDF

Odběr novinek

V klikem můžete platit

Gopay logos